Liikmed ja liikmemaks

Ühing ühendab  nõukogude okupatsiooni ajal õigusvastaselt represseeritud isikuid,  vabadusvõitlejaid ja nende perekonnaliikmeid.  Ühingusse võivad kuuluda  ka teised
täiskasvanud füüsilised isikud, kes soovivad   vabatahtlikult arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ja tunnistavad ühingu põhikirja.
Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus taotleja kirjaliku avalduse alusel. Liikmeks astumisel on sisseastumismaks 1 euro ja liikmemaks 10 eurot aastas.
Liikmemaksu saab tasuda iga kuu kolmandal kolmapäeval Riia 12 või ühingu arveldusarvele: EE341010220006298013 SEB.