Liikmed ja liikmemaks

Ühing ühendab  nõukogude okupatsiooni ajal õigusvastaselt represseeritud isikuid,  vabadusvõitlejaid ja nende perekonnaliikmeid.  Ühingusse võivad kuuluda  ka teised täiskasvanud füüsilised isikud, kes soovivad   vabatahtlikult arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ja tunnistavad ühingu põhikirja.

Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus taotleja kirjaliku avalduse alusel. Liikmeks astumisel on sisseastumismaks  1 eurot ja  liikmemaks 5 eurot aastas.