Auliikme statuut

Põhikirja punkt 11 rakendamiseks kehtestab üldkoosolek alljärgneva MTÜ Tartu Memento statuudi.

1.  Auliikmeks valimine on ühingu poolne eriline lugupidamisavaldus nende isikutele, kellel on suuri teeneid ühingu eesmärkide elluviimisel või sellele kaasaaitamisel.

2.  Nimetus omistatakse teenekale ühingu liikmele pikaajalise ja tulemusliku tegevuse eest ühingus ja kes tervislikel või mõnel muul põhjusel ei saa aktiivselt osa võtta  selle tegevusest.

3. Auliikme nimetus omistatakse üldkoosoleku poolt juhatuse motiveeritud esildise alusel.

4. Ühingu auliikmeks ei saa valida juhatuse liiget ajal, mil ta kuulub juhatuse koosseisu.

5.Auliikmele laienevad kõik Ühingu Põhikirjas sätestatud õigused, välja arvatud kandideerimine Ühingu juhtorganitesse.

6.Ühingu auliikme nimetusega kaasneb tunnistus ja vimpel, mis on üldkoosoleku otsus väljendus auliikmeks valimise kohta.

Statuut on heaks kiidetud juhatuse poolt 07.12.2011.a. ja kinnitatud 17.12.a.2011.a. üldkoosolekul.