Tartu Memento Teataja august 2015

Tartu Memento ajaloost

 

 1. aprillil 2014 möödus 25 aastat Tartu Memento asutamisest. Meenutame meie ühingu algaastaid.
 2. juunil 1988 aastal toimus Tartus Raekoja platsil rahvakoosolek, kus mõisteti hukka küüditamised. Raekoja platsilt liikus rahvas mööda Vanemuise ja Vaksali tänavat Ropka-Tamme kalmistu taha Aardla raudteejaama juurde kahe raudtee vahele.

Seal olid seisnud küüditajate rongid 1941. aasta 14. juuni  küüditamise ajal. Seal mõisteti hukka küüditamised ja nõuti poliitvangide Mart Nikluse ja Enn Tarto vabastamist.

Meil on säilinud Enno-Tõnu Kuuse poolt 1988. aastal koostatud album ” Mineviku radadelt tulevikku”.

 1. augustil 1988.aastal toimusid rahvakoosolekud nii Tartus kui Tallinnas. Tartus Raekoja platsil mõisteti hukka Moskvas 23. augustil 1939. aastal sõlmitud Molotov-Ribbentropi pakt koos lisaprotokollidega. Jätkuvalt nõuti poliitvangide vabastamist.

Tänu rahva nõudmistele ja rahvusvahelisele survele Enn Tarto vabastati ennetähtaegselt ja ta jõudis Tartusse 17. oktoobril 1988. aastal. Kui NSV Liit poleks kokku varisenud oleks ta ellujäämise korral vabanenud 1998. aastal.

Detsembris 1988. aastal kogunes palju inimesi A. Haava tänavasse maja nr. 7 juurde ja majale asetati  mälestustahvel riigivanema Jaan Tõnissoni mälestuseks. Seal käidi välja mõte, et represseeritud ning Eesti vajaks üleriigilist represseeritute organisatsiooni.

 1. aasta alguses loodi uue struktuuri algatusrühmad. 25. veebruaril 1989. aastal toimus Tartus Eesti vastupanuliikumises osalenute nõupidamine. Kohal olid kaheteistkümne Eesti iseseisvuse eest võidelnud organisatsiooni esindajad. Endisi poliitvange ühendava ja kaitsva liidu moodustamine jäi venima poliitiliste erimeelsuste tõttu.
 2. märtsil 1989. aastal toimus Tartus tähtis sündmus. Muinsuskaitse, kaitseliitlaste ja Memento algatusrühma eestvedamisel toimus rahumeelne protestikäik ümber Tartu sõjaväelennuvälja- esmane Ida-Euroopas.

Enn Tarto ja Ago Breede olid kindral Dudajeviga kokku leppinud, et meie protestikäik on rahumeelne.

 1. märtsil 1989. aastal moodustati Tallinnas Linnahallis Eesti Õigusvastaselt Represseeritute Liit “Memento”. EÕRL-i “Memento” volikokku valiti Tartust Paul Muuli ja Enn Tarto, eestseisusesse valiti Tartust Enn Tarto.
 2. aprillil 1989. aastal Tartus Vanemuise tn 46 Suures ringauditooriumis moodustati EÕRL-i “Memento” Tartu osakond. Osakonna liikmeid oli 450, toetajaliikmeid umbes samapalju. Tartu Mementol oli algusest peale oma sümboolika- lipp, rinnamärk, vimplid.

Esimeheks valiti Enn Tarto, aseesimeheks Paul Muuli. Eestseisusesse valiti Enn Tarto, Paul Muuli, Heldur Tüüts, Udo-Vello Lamp ja Vambola Kruusealle .

Tartu Memento korraldas Pauluse surnuaia taha mälestuskivi paigaldamise. Mälestuskivil on rist ja sõnad- küüditatute mälestuseks.

 1. juunil 1989. a langetati Tähetornis trikoloor poolde vardasse. Majadel olid leinalintidega lipud. Tartu Pauluse kirikus teenis Tartu praostkonna praost Harald Tammur.

Ta avaldas kaastunnet leinajatele, mõistis hukka küüditamised ja kõik punavõimude repressioonid. Ta pühitses EÕRL-i Memento Tartu osakonna lipu.

Pärast jumalateenistust suunduti Aardla raudteepeatuse juurde. Seal pühitseti mälestuskivi.

Kivi on alles. Ka kolm istutatud tamme on päris suureks kasvanud.

 1. augustil 1989.a toimus rahvarohke Tartu Memento koosolek Tartu Pedagoogilise Kooli saalis. Represseeritud nõudsid endi juriidiliselt õigeks mõistmist, varade tagastamist, repressiooniaastate eest suuremat ( 3korda ) tööstaaži, endiste elukohtade tagastamise probleemi lahendamist, õiglast ja tõest ajalookirjutamist, Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamist õigusliku järjepidevuse alusel.

EÕRL “Memento” ühendas kõiki represseerituid: nii Stalini ajal kui hiljem süüdi mõistetud poliitvange, küüditatuid, Eesti eest võidelnud relvavendi, õpilasvabadusvõitlejaid, metsavendi ja nende abistajaid, poliitilistel põhjustel psühhiaatriahaiglates olnuid, mitterelvastatud vabadusvõitlejaid (dissidente) jne.

Oktoobris 1989. aastal ilmus Tartus esimene Eesti Õigusvastaselt Represseeritute Liidu “Memento” ajaleht MEMENTO.

Novembris 1989. aastal ilmus ajalehe teine number ning detsembris kolmas number.

Tartus ilmunud MEMENTO toimetajaks oli härra Sulev Muttik, fotograafiks hr. Hans Pardane . Nad mõlemad on meie keskelt lahkunud. Sügav kaastunne leinajatele.

Ajaleht tiraaž oli 5000 eksemplari, üksiknumbri hind 40 kop.

Mementolased osalesid punamonumentide kõrvaldamises, Vabadussõja (1918-1920) monumentide taastamises ning uute mälestusmärkide ja mälestustahvlite paigaldamises, tänavate ümbernimetamises, nii laulupidudel kui erinevatel isamaalistel üritustel osalemises, Balti ketis, Eesti Vabariigi kodanike registreerimisel, Kodanike komiteede liikumises jne.

Aja jooksul on tekkinud uued struktuurid poliitvangidest, õpilasvabadusvõitlejatest, relvavendadest jne. Paljud mementolased kuuluvad mitmesse struktuuri.

 1. juunil 1990. a avati represseeritute monument “Rukkilill” kurikuulsa “Halli maja” vastas.
 2. augustil 1990. a toimus Lenini kuju mahavõtmine Kaitseliidu maja eest (tookord Eesti Põllumajanduse Akadeemia). Tartu Memento oli Leenini kuju mahavõtmise üks korraldajaid. Kaitseliidu Tamme maleva pealik Harry Henn viis autokraanaga mahavõetud Lenini kuju Tartusse Raekoja platsile rahvale näitamiseks.

Tartu Muinsuskaitse Ühenduse juhtimisel püstitati Raadi sõjaväekalmistule Lõuna-Eesti vabastajate monument, veidi teises kohas, kus oli varem olnud.

Tööd Pauluse kalmistul jätkusid. 8. juulil 1941. a Tartu vanglas mõrvatute mälestuseks püstitati raudrist, nüüd on seal uus  Nõukogude Liidu terroriohvrite nimedega mälestusmärk.

Tartu Memento eestvedamisel asetati palju mälestustahvleid kogu linnas.

Näiteks Õpetaja tn, 12 Prof. Jüri Uluots 3. I 1890 – 9. I 1945; Pepleri tn. 32 Siit algas vabadusvõitlus Tartu eest 1941. a . kevadsuvel ; mälestustahvel Tartu rahu majale- Vanemuise 35 jne.

Tartus toimus ERSP-laste initsiatiivil 26. augustil 1991.a KGB maja ülevõtmine. Tartu Memento initsiatiivil toimus Tartus sõjakomissariaadi dokumentide ülevõtmine. Materjalid andsime üle Riigiarhiivi.

Tartu Memento algusaastatel kogunes rahvas kolmapäeviti Hallis majas. Seal käis rohkem kui 5000 inimest.

Riigikogu VII koosseisu valimistel sai Tartu Memento juht Enn Tarto 9197 häält. Ta lõpetas juhtiva tegevuse Tartu Mementos

Ta tegeles eelkõige Eesti Vabariigi julgeoleku küsimustega. Ta oli Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige, pikka aega Kaitseliidu vanematekogu esimees jne.

Ta tegi kõik, mis suutis, et Eesti Vabariik saaks NATO-sse ja Euroopa Liitu. Viimase aja sündmused Krimmis, Ukrainas ja Ida-Euroopas on näidanud, et Eesti valik on olnud õige.

Tartu huvides kaitses mementolane Enn Tarto ideid , et Riigikohus, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused ja Teadus-ning Haridusministeerium oleksid Tartus.

Tartu Linnavolikogu liikmena püüdis Enn Tarto ellu viia juba omaaegseid Tartu Memento ideid: monument Tähtvere parki, monument Toomemäele Willem Reimanile, Kalevipoja kuju taastamine Emajõe ääres, muuseum KGB kongid.

 

Pärast Enn Tarto Tallinnasse tööle asumist jätkasid Tartu Memento juhtimist Paul Muuli, Heldur Tüüts ja Udo-Vello Lamp. Mälestusmärk “Rukkilill” rajamise juures

olid aktiivsemad Udo-Vello Lamp ja Hando Kruuv.

 1. novembril 1988. aastal rajati Pilistvere Kommunistliku Genotsiidiohvrite Memoriaal ehk kivikangur. Igal aastal vähemalt korra käivad represseeritud ja nende toetajad Pilistveres. Tartu Mementol on seal oma kivi. Tartu Mementosse kuuluvad represseeritud Tartu linnast ja Tartumaalt.
 2. veebruaril 1999 toimunud Tartu Memento üldkoosolekul kinnitati MTÜ Tartu Memento põhikiri. MTÜ Tartu Memento asukoht on Eesti Vabariik , Tartu linn aadressiga Riia tänav 12 51013 (registrikood 80084933). 2003. aasta juunist on Tartu Memento juhatuse esimees Enn Tarto. Tööd iseseisva mittetulundusühenduse käigushoidmiseks on teinud paljud tublid juhatuse liikmed: Heldur Tüüts,U.-V.Lamp, V. Arrak, H. Arrak, H. Kruuv, H. Kinguste, Heino Noor, Valda Laar,Rael Ceiger, Eha Kaljuvee, Elju Andre, Valve Luuka, Maie Alumaa, Endel Uudevald, Jaan Haring, Tiina Margus, Maie Esperk ja paljud aktivistid, eekõige fotograaf Endel Prost, Heino Kuur jt.

Tohutu töö Tartu Memento kui mittetulundusühingu arendamiseks on teinud juhatuse liikmena Mart Peik. Suur suur täna Mart Peikile tubli töö eest!

Tartu Memento oli väljaandjaks Tartus 2012. Aastal ilmunud raamatule “Eesti rahva kannatuste aastad Siberis”. Suur tänu raamatu koostajatele Mareta Morigule, Valve Luukale, Elmet Laurile ja kunstnik Ilme Blumile ning kõigile raamatule materjale saatnutele.

Raamatus tuuakse ära lood kaks korda või enam kordi NSV Liidu võmude poolt represseeritute ja nende pereliikmete kohutavast saatusest.

 1. jaanuari 2015 seisuga kuulub Tartu Mementosse 146 liiget.. Rõhuvas enamuses on küüditatud. MTÜ Tartu Memento juhatuse poolt kinnitatud 2015. aasta ürituste kalendriplaan on järgmine :

 

MTÜ TARTU MEMENTO

2015.aasta ürituste kalenderplaan

 

1.Kindla kuupäevaga seotud üritused

 

 • jaanuar – 1919.a. Tartu vabastamise tähistamine Tartus Tähtvere pargis taastatud Vabadussõja monumendi juures.

 

 • veebruar – osalemine Tartus Vanemuise tn. 35 maja juures toimuval Tartu rahu aastapäeva tähistamise üritusel.

 

 • veebruar – osalemine Tartus Toomemäel Tähetorni ja Kalevipoja mälestusmärgi juures toimuva Vabariigi aastapäeva üritustel.

 

 • märts – 1949. aasta märtsiküüditamise 66-nda aastapäeva mälestusjumalateenistus EELK Tartu Pauluse kirikus ja mälestusmiiting Tartus Pepleri tänaval mälestusmärk „Rukkilill“ juures.

 

 • juuni – 1941. aasta juuniküüditamise aastapäeva mälestusjumalateenistus EELK Tartu Pauluse kirikus, mälestushetk Tartus Emajõe ääres Pisarate Pargis küüditamise mälestuskivi juures ja mälestusmiiting Tartus Pepleri tänaval mälestusmärk „Rukkilill“ juures.

 

 • juuli – 8. ja 9. juulil 1941. aastal Tartu vanglas toimunud massimõrva ohvrite mälestusüritus ja EELK Tartu Maarja kiriku õpetaja mälestusjumalateenistus Tartu Pauluse kalmistul Tartu vanglas mõrvatute mälestussamba juures ja mälestushetk Tartus Antoniuse Gildi hoovil (endisel vanglaõuel) massimõrva mälestustahvli juures.

 

 • august – osalemine Viljandimaal Pilistveres kivikangru juures toimuval vabariiklikul kommunismi ja narsismiohvrite mälestuspäeva üritusel.

 

 • september – osalemine Tallinnas Vabaduse väljakul toimuval Vastupanuvõitluse päeval.

 

II Muud üritused

 

 • Aprillikuu lõpus MTÜ Tartu Memento liikmete üldkoosolek Tartus Struve tn 1 TÜ raamatukogu konverentsisaalis.
 • Iga kuu 1. kolmapäeval algusega kell 12.00 MTÜ Tartu Memento juhatus koosolek Tartus Riia tn. 12.
 • oktoober kuni aprill – igal kolmandal kolmapäeval algusega kell 12:00 liikmete kohtumisklubi Tartus Riia tn 12 Tartu KL maleva õppeklassis või Tartu Memento kasutada antud ruumis.
 • Teatri külastamine Tallinnas, sügisel.
 • Kohtumised rahvaga muuseumis KGB kongid või mõnes kokkulepitud kohas.
 • Mai või juuni – suvine liikmete ühepäevane bussiekskursioon
 • detsember – MTÜ Tartu Memento traditsiooniline jõulukonverents/üldkoosolek Tartus Struve tn 1. ruumides.

 

 

Tartu Memento on tänulik Tartu linnavalitsusele, Tartu Linnavolikogule, Tartu Maavalitsusele, Eesti Kaitseliidu Tartu Malevale, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutusele, Balti Kaitsekolledžile, Tartu Ülikoolile, Tartu Ülikooli Raamatukogule, Eesti Maaülikoolile, Tartu Linnamuuseumile, muuseumile KGB kongid, Eesti Kirjandusmuuseumile, Eesti Rahva Muuseumile, Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Seltsile, üliõpilastele, korporantidele, gümnasistidele, EELK Tartu Pauluse kogudusele, EELK Tartu Maarja kogudusele, EELK Tartu Peetri kogudusele, EELK Tartu Ülikooli-Jaani kogudusele, Eesti Apostelik-Õigeusu kiriku Jumalaema Uinumisekogudusele Tartus, Pühima Neitsi Maarja Pärispatuta Saamise Kirikule Tartus ( Rooma- Katoliku kirik Tartus). On veel palju kaasatundjaid ja abistajaid Eestis (nt.ERAF) kui Lätis, Leedus, Poolas, Ungaris kui kogu maailmas.

 

Me mälestame ja mäletame repressioonide tulemusel hukkunuid ja pidevalt meie keskelt lahkuvaid saatusekaaslasi. Südamlik kaastunne kõigile leinajatele!

Aidaku meid Jumal!