Tartu Memento

Mittetulundusühing Tartu Memento

Liikmed ja liikmemaks

Ühing ühendab  nõukogude okupatsiooni ajal õigusvastaselt represseeritud isikuid,  vabadusvõitlejaid ja nende perekonnaliikmeid.  Ühingusse võivad kuuluda  ka teised täiskasvanud füüsilised isikud, kes soovivad   vabatahtlikult arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ja tunnistavad ühingu põhikirja.

Momendil (01.03.2012.a.)  on ühingul 123 liiget, sh  82 naist  ja 41 meest. Vanim naisliige on sündinud 1922.aastal ja noorim -1955.aastal. Vanim mees on sündinud 1915.aastal ja noorim-1947.aaastal. Sealjuures 2/3 liikmetest on küüditatud või sündinud Siberis.

Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus taotleja kirjaliku avalduse alusel. Liikmeks astumisel on sisseastumismaks  1 eurot ja  liikmemaks 3 eurot aastas.